QUYỀN RIÊNG TƯ

CAM KẾT BẢO MẬT CỦA BIN CORPORATION GROUP

Tại BIN Corporation Group, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

Tại BIN Corporation Group chúng tôi nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ dữ liệu của bạn, bao gồm bảo mật dữ liệu kỹ thuật và quy trình quản lý nội bộ cũng như các biện pháp bảo vệ dữ liệu vật lý.

Chúng tôi phấn đấu cải thiện cuộc sống của bạn bằng cách đưa ra những trải nghiệm số đầy cảm hứng và hấp dẫn. Để thực hiện việc này, sự tin cậy của bạn là điều tối cao và vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức TẬP ĐOÀN BIN CORPORATION và các công ty liên kết (bao gồm bất kỳ công ty nào được kiểm soát, chi phối hoặc dưới sự kiểm soát chung của TẬP ĐOÀN BIN CORPORATION) (sau đây gọi chung là "Tập Đoàn") thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng liên quan đến các trang web, dịch vụ của BIN Corporation Group (gọi chung là “Dịch Vụ”). Đối với các mục đích của Chính sách quyền riêng tư, “thông tin cá nhân” là những thông tin có thể định dạng hoặc xác định, liên quan đến một con người tự nhiên đang tồn tại.

Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân áp dụng bất kể bạn sử dụng máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng, TV hay thiết bị khác để truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng.

Chính sách quyền riêng tư này bao gồm các nội dung sau:

 1. Tập Đoàn thu thập thông tin gì?
 2. Tập Đoàn sử dụng thông tin của bạn như thế nào?
 3. Thu thập và sử dụng cookies
 4. Tập Đoàn chia sẻ thông tin của bạn với ai?
 5. Nơi lưu trữ thông tin cá nhân
 6. Tập Đoàn bảo mật thông tin của bạn như thế nào?
 7. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba
 8. Truy cập và lựa chọn
 9. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên
 10. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân
 11. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
 12. Ví dụ về các thông tin được Tập Đoàn thu thập

1. Tập Đoàn thu thập thông tin gì?

Tập Đoàn thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng. Việc thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được thực hiện theo Chính sách quyền riêng tư này khi có liên quan đến Dịch Vụ và theo sự cho phép của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của các khu vực pháp lý có liên quan.

Dưới đây là các nguồn thông tin được Tập Đoàn thu thập:

 • Thông tin Khách Hàng cung cấp cho Tập Đoàn:
 • Tập Đoàn thu thập thông tin Khách Hàng cung cấp liên quan đến Dịch Vụ.

Thông tin tự động:

Một số loại thông tin nhất định được chúng tôi tự động thu thập khi Khách Hàng tương tác với Dịch Vụ.

Thông tin từ các nguồn khác:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về Khách Hàng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, tổ chức tài chính, nền tảng mạng xã hội và các nguồn công khai có sẵn.

Khách Hàng sẽ được thông báo nếu một số thông tin cá nhân nhất định bắt buộc hoặc tùy chọn cung cấp. Nếu các thông tin bắt buộc không được cung cấp theo yêu cầu, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng một số tính năng nhất định đối với Dịch Vụ.

Dưới đây là các loại thông tin được Chúng tôi thu thập:

Thông tin liên quan đến danh tính của Khách Hàng;

Hình ảnh, giọng nói và các đặc điểm nhận dạng khác mang tính cá nhân của Khách Hàng khi tham dự một sự kiện của Tập Đoàn hoặc sử dụng Dịch Vụ.

Mã định danh cá nhân và mật khẩu được mã hóa;

Dữ liệu thanh toán;

Thông tin về thuế và về công ty;

Lịch sử tín dụng của Khách Hàng;

Dữ liệu quan hệ thương mại;

Dữ liệu hóa đơn;

Dữ liệu thông tin liên hệ;

Dữ liệu đăng ký nhận email của Tập Đoàn;

Sở thích của Khách Hàng được thu thập thông qua biểu mẫu hoặc được suy ra từ việc sử dụng Dịch Vụ;

Thông tin liên hệ và trao đổi với Tập Đoàn;

Dữ liệu điều hướng và tương tác kỹ thuật;

Dữ liệu vị trí.

Để biết thêm ví dụ về thông tin được thu thập, vui lòng xem Phần 12 của Chính sách này. Chúng tôi có thể sử dụng kết hợp các loại thông tin khác nhau của Khách Hàng.

2. Tập Đoàn sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Tập Đoàn có thể sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch Vụ. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của Tập Đoàn bao gồm:

Vận hành, Cung cấp Dịch Vụ:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để vận hành, xử lý các hợp đồng liên quan đến Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc đăng ký, chương trình khách hàng thân thiết, khảo sát, mua hàng, tham gia các chương trình ưu đãi và thanh toán. Việc xử lý thông tin này là cần thiết để ký kết hợp đồng với Khách Hàng hoặc pháp nhân mà Khách Hàng đại diện, để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của Chúng tôi, cung cấp Dịch Vụ, đáp ứng yêu cầu từ Khách Hàng hoặc hỗ trợ Khách Hàng.

Đo lường, đánh giá và cải thiện Dịch Vụ:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, hỗ trợ và phát triển Dịch Vụ. Việc xử lý thông tin này được dựa trên lợi ích hợp pháp của Tập Đoàn trong việc đo lường, đánh giá và cải thiện Dịch Vụ.

Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để đề xuất Dịch Vụ mà Khách Hàng có thể quan tâm, nhận diện sở thích của Khách Hàng và cá nhân hóa trải nghiệm của Khách Hàng với Dịch Vụ. Việc xử lý thông tin này được dựa trên (i) mong muốn hợp pháp của Tập Đoàn trong việc đưa ra các khuyến nghị và trải nghiệm được cá nhân hóa cho Khách Hàng, và (ii) sự chấp thuận của Khách Hàng theo yêu cầu của luật hiện hành.

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý:

Trong một số trường hợp nhất định, Tập Đoàn có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của Khách Hàng, hoặc cần xử lý một số loại thông tin cá nhân nhất định nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật. Việc xử lý thông tin này là cần thiết để Tập Đoàn tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan hoặc vì lợi ích hợp pháp của Tập Đoàn trong việc bảo mật và thu thâp dữ liệu tuân thủ luật hiện hành.

Liên lạc với Khách Hàng:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để liên lạc với Khách Hàng liên quan đến Dịch Vụ thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat) và để trả lời yêu cầu của Khách Hàng. Điều này bao gồm việc liên hệ với Khách Hàng (hoặc các bên cần thiết khác) để thông báo cho Khách Hàng về thông tin quan trọng liên quan đến an toàn hoặc thông báo cho đội phản ứng khẩn cấp (cứu trợ y tế, công an, cứu hỏa…) trong trường hợp xảy ra tai nạn liên quan đến Dịch Vụ. Việc xử lý thông tin này là cần thiết (i) để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của Tập Đoàn, (ii) vì lợi ích hợp pháp của Tập Đoàn trong việc đáp ứng yêu cầu của Khách Hàng và đảm bảo cung cấp dịch vụ Khách Hàng hiệu quả, đồng thời bảo mật và thu thập dữ liệu tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định, và (iii) tuân thủ các nghĩa vụ thông báo pháp lý có liên quan của Tập Đoàn.

Tiếp thị:

Tập Đoàn có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để quảng bá Dịch Vụ theo quy định của pháp luật nước sở tại. Tập Đoàn có thể hiển thị quảng cáo Dịch Vụ dựa trên sở thích của Khách Hàng. Việc xử lý thông tin này được dựa trên (i) lợi ích hợp pháp của Tập Đoàn trong việc quảng bá Dịch Vụ và (ii) sự chấp thuận của Khách Hàng theo yêu cầu của luật hiện hành.

Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng:

Tập Đoàn có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ Khách Hàng, Tập Đoàn và những người khác. Tập Đoàn cũng có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng. Việc xử lý thông tin này (i) là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan của Tập Đoàn về phòng chống gian lận và (ii) dựa trên lợi ích hợp pháp của Tập Đoàn trong việc ngăn chặn gian lận và lạm dụng và quản trị rủi ro tín dụng.

3. Thu thập và sử dụng cookies

Tập Đoàn sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookie”) cho nhiều mục đích khác nhau. Tập Đoàn sử dụng cookie để nhận dạng trình duyệt hoặc thiết bị của Khách Hàng, tìm hiểu thêm về sở thích của Khách Hàng, cung cấp cho Khách Hàng các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:

Nhận diện Khách Hàng khi Khách Hàng đăng nhập sử dụng Dịch Vụ. Điều này cho phép Tập Đoàn cung cấp cho Khách Hàng các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.

Lưu tâm đến các tùy chọn của Khách Hàng, cho phép Tập Đoàn tôn trọng những điều Khách Hàng thích và không thích, chẳng hạn như ngôn ngữ và cấu hình mà Khách Hàng lựa chọn.

Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Dịch Vụ.

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, như một phần của hoạt động kinh doanh chung của Tập Đoàn.

Ngăn chặn hành vi gian lận và các tình huống gây ra mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn hoặc tài sản của bất kỳ ai.

Bảo mật thông tin của Khách Hàng và các dịch vụ của Tập Đoàn khỏi bị truy cập trái phép, mất mát và sử dụng sai mục đích.

Cải thiện sự an toàn.

Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của Khách Hàng trên các trang web của Tập Đoàn và trang web của bên thứ ba.

Đánh giá chất lượng Dịch Vụ.

Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể thu thập thông tin qua cookie khi Khách Hàng tương tác với các Dịch Vụ. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng cookie và các công nghệ khác như tập tin chỉ báo hoặc tập tin GIF trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của Khách Hàng, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho Chúng tôi. Việc sử dụng các công nghệ này và bất kỳ thông tin nào về Khách Hàng mà Chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba đều được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư cụ thể của mỗi bên thứ ba, không dựa trên chính sách này.

Khách Hàng có thể quản lý cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho Khách Hàng biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các cookie mới, cách trình duyệt thông báo cho Khách Hàng khi Khách Hàng nhận được cookie mới, cách tắt cookie và khi cookie hết hạn. Nếu Khách Hàng tắt tất cả cookie trên trình duyệt của mình, cả Chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookie sang trình duyệt của Khách Hàng. Tuy nhiên, nếu Khách Hàng làm điều này, Khách Hàng có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi Khách Hàng truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.

4. Tập Đoàn chia sẻ thông tin của bạn với ai?

Thông tin về Khách Hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của Tập Đoàn, và Tập Đoàn không bán thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này cho các công ty thành viên của Tập Đoàn, các công ty này đều tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này hoặc chính sách tương tự.

Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh hoặc các công ty thành viên của Tập Đoàn:

Tập Đoàn cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ, phần mềm và nội dung do các nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc đối tác kinh doanh và/hoặc các công ty thành viên của Tập Đoàn cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua Dịch Vụ.

Giao dịch liên quan đến bên thứ ba:

Tập Đoàn cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua Dịch Vụ. Khách Hàng có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của Khách Hàng và Tập Đoàn sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó.

Bên thứ ba cung cấp dịch vụ:

Tập Đoàn sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thay mặt Tập Đoàn thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình ưu đãi, bán hàng chéo,... dành cho Khách Hàng. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, đánh giá rủi ro tín dụng và tuân thủ, thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), quản lý quan hệ Khách Hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.

Tái cấu trúc, Chuyển nhượng doanh nghiệp:

Trong quá trình phát triển kinh doanh, Tập Đoàn có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong các giao dịch như vậy, thông tin cá nhân, cơ sở dữ liệu và quyền sử dụng thông tin nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển nhượng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính sách quyền riêng tư này (hoặc khi được Khách Hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp Tập Đoàn hoặc phần lớn tài sản của Tập Đoàn được một công ty khác mua, thông tin của Khách Hàng sẽ trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba cần thiết một cách hợp lý để thương lượng hoặc hoàn thành việc sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của Tập Đoàn.

Bảo vệ Tập Đoàn và những người khác:

Tập Đoàn được phép tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân khác khi Tập Đoàn tin rằng việc đó được pháp luật yêu cầu, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của Tập Đoàn hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của Tập Đoàn, Khách Hàng của Tập Đoàn, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tài sản và tín dụng, hoặc tiết lộ một số loại thông tin nhất định trong trường hợp Tập Đoàn nhận được yêu cầu ràng buộc về mặt pháp lý từ các cơ quan công quyền.

Tùy theo sự lựa chọn của Khách Hàng:

Ngoài các quy định trên, Khách Hàng sẽ nhận được thông báo khi thông tin cá nhân về Khách Hàng có thể được chia sẻ với bên thứ ba và Khách Hàng sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

5. Nơi lưu trữ thông tin cá nhân

Tập Đoàn có địa chỉ trụ sở tại Việt Nam và các văn phòng tại California (Mỹ), Châu Âu và một số quốc gia, khu vực khác trên thế giới. Tùy thuộc vào phạm vi tương tác của Khách Hàng với Dịch Vụ, thông tin cá nhân của Khách Hàng có thể được lưu trữ hoặc truy cập từ nhiều quốc gia, bao gồm nhưng không giới hạn ở Việt Nam, Mỹ, Châu Âu và Singapore. Khi Tập Đoàn chuyển thông tin cá nhân của Khách Hàng đến các quốc gia khác, Tập Đoàn sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính sách quyền riêng tư này và được cho phép theo pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành.

6. Tập Đoàn bảo mật thông tin của bạn như thế nào?

Tại BIN Corporation Group, bảo mật là ưu tiên cao nhất của Tập Đoàn. Hệ thống của Tập Đoàn được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của Khách Hàng.

Tập Đoàn có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Dù vậy, không có biện pháp bảo mật dữ liệu nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khách Hàng nên chủ động thực hiện các biện pháp giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép vào mật khẩu, điện thoại và máy tính bằng cách đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng máy tính chung, đặt một mật khẩu mạnh và khó đoán và giữ bí mật thông tin đăng nhập cũng như mật khẩu của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào như mất, bị đánh cắp hoặc xâm phạm mật khẩu, hoặc bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản của bạn sử dụng mật khẩu trái phép.

Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng do các tổ chức tài chính phát hành được Tập Đoàn bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của Tập Đoàn. Giao dịch thanh toán của Khách Hàng được thực hiện trên hệ thống của bên thứ ba.

7. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Các Dịch Vụ có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và liên kết tới các trang web và ứng dụng khác

Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về Khách Hàng khi Khách Hàng tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ. Mọi quyền truy cập và sử dụng các liên kết hoặc trang web của bên thứ ba không bị điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư này, mà thay vào đó được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba đó. Tập Đoàn không chịu trách nhiệm về các quy định về thông tin của các bên thứ ba. Để lựa chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng xem Mục lục và Điều kiện sử dụng Cookie ở trên.

Phân tích của bên thứ ba

Dịch Vụ có thể sử dụng các dịch vụ do bên thứ ba vận hành (ví dụ: Google Analytics), những bên đang sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để hiểu việc sử dụng Dịch Vụ và báo cáo về các hoạt động và xu hướng. Dịch vụ này cũng có thể thu thập thông tin về việc sử dụng các trang web, ứng dụng và tài nguyên trực tuyến khác theo thời gian.

Tính năng plugin mạng xã hội

Tập Đoàn sử dụng tính năng plugin mạng xã hội trên trang web của mình, ví dụ: Facebook, YouTube, Instagram và LinkedIn. Khi Khách Hàng xem một trang web có chứa plugin, trình duyệt của Khách Hàng sẽ tạo liên kết trực tiếp đến máy chủ của bên thứ ba. Nếu Khách Hàng đã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình, nền tảng mạng xã hội sẽ ghi lại lượt truy cập vào tài khoản mạng xã hội của Khách Hàng. Vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của nền tảng mạng xã hội để biết thêm thông tin.

8. Truy cập và lựa chọn

Khách Hàng có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của Khách Hàng với Dịch Vụ. Nếu Khách Hàng không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, Khách Hàng luôn có thể liên hệ với Tập Đoàn để được hỗ trợ.

Khách Hàng có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng. Nhiều Dịch Vụ bao gồm chức năng cho phép Khách Hàng tùy chọn về cách thông tin của Khách Hàng đang được sử dụng. Khách Hàng có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó Khách Hàng có thể không tận dụng được một số Dịch Vụ.

Thông tin tài khoản:

Nếu Khách Hàng muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng truy cập vào tài khoản của Khách Hàng trên trang web hoặc ứng dụng chính thức của Tập Đoàn. Khi Khách Hàng cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, Chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước vì lý do kỹ thuật.

Liên lạc:

Nếu Khách Hàng không muốn nhận nội dung quảng cáo từ Tập Đoàn và muốn rút lại sự chấp thuận trước đó (nếu có) và/hoặc phản đối việc tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị, vui lòng đánh dấu vào ô “Tôi không muốn nhận bất kỳ liên lạc với mục đích thương mại nào từ Tập Đoàn"" tại thời điểm Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân, hoặc gửi từ chối dịch vụ quảng cáo theo cú pháp được hướng dẫn (hoặc cách thức khác theo quy định tại hợp đồng liên quan với Khách Hàng) hoặc liên hệ với Chúng tôi theo mô tả tại Phần 11 bên dưới. Nếu Khách Hàng không muốn nhận thông báo từ ứng dụng của Chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của mình.

Trình duyệt và thiết bị:

Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho Khách Hàng biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận cookie mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho Khách Hàng khi Khách Hàng nhận được cookie mới hoặc cách tắt hẳn chức năng cookie.

9. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

Nếu Khách Hàng dưới 18 tuổi, Khách Hàng phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ trước khi ký kết hợp đồng và chấp thuận Chính sách quyền riêng tư này.

10. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Tập Đoàn lưu trữ thông tin cá nhân của Khách Hàng để đảm bảo cho Khách Hàng khả năng sử dụng liên tục các Dịch Vụ, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho Khách Hàng. Thời gian Tập Đoàn lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và Tập Đoàn sẽ xóa thông tin cá nhân của Khách Hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tập Đoàn cam kết ẩn hoặc xóa thông tin cá nhân của Khách Hàng ngay khi mục đích và/hoặc thời hạn lưu trữ hết hạn, trừ trường hợp cần lưu trữ thêm trong trường hợp cá nhân để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Tập Đoàn (ví dụ như nghĩa vụ lưu giữ dữ liệu cụ thể) hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các tuyên bố pháp lý của Tập Đoàn.

Thời hạn lưu giữ tối đa trong bảng dưới đây được áp dụng trừ khi Khách Hàng yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình trước khi hết thời hạn này, dựa trên các quyền của Khách Hàng theo luật hiện hành.

Danh mục Thời hạn lưu trữ
Cookie và các trình theo dõi khác Vui lòng xem chính sách về cookie của Chúng tôi để biết thời hạn lưu giữ hiện hành
Thông tin cá nhân là một phần của hoạt động chào mời và ưu đãi với mục đích gửi phiếu mua hàng và tin tức Thông tin này sẽ được lưu giữ tuân theo luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và không còn cần thiết cho các mục đích được thu thập ban đầu.
Thông tin cá nhân liên quan đến việc quản lý các yêu cầu thực hiện quyền của Khách Hàng và câu hỏi về thông tin cá nhân Thông tin này sẽ được lưu giữ tuân theo luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và không còn cần thiết cho các mục đích được thu thập ban đầu.
Thông tin về quản lý các tương tác với dịch vụ khách hàng và phản hồi bất kỳ khảo sát dành cho Khách Hàng nào Thông tin này sẽ được lưu giữ tuân theo luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và không còn cần thiết cho các mục đích được thu thập ban đầu.
Dữ liệu vị trí Dữ liệu này không được lưu giữ sau khoảng thời gian Khách Hàng sử dụng tính năng này.

11. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Nếu Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại Tập Đoàn hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của Tập Đoàn, vui lòng liên hệ với Tập Đoàn và Tập Đoàn sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của Khách Hàng. Khách Hàng cũng có thể liên hệ với Tập Đoàn theo địa chỉ dưới đây:

 • Email: [email protected]
 • Trụ sở chính: Tòa nhà Asian Trade Center, 507B Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn liên tục thay đổi và Chính sách quyền riêng tư này cũng có thể được sửa đổi. Khách Hàng nên truy cập và kiểm tra trang web của Tập Đoàn thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Trừ trường hợp có quy định khác, Chính sách quyền riêng tư hiện tại của Tập Đoàn áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân Tập Đoàn có về Khách Hàng và tài khoản của Khách Hàng. Việc sửa đổi Chính sách này trong mọi trường hợp sẽ không làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ mà không thông báo cho Khách Hàng liên quan và cho Khách Hàng được quyền lựa chọn.

12. Ví dụ về các thông tin được Tập Đoàn thu thập

Thông tin Khách Hàng cung cấp cho Tập Đoàn

Khách Hàng chủ yếu cung cấp thông tin cho Tập Đoàn khi Khách Hàng:

 • tìm kiếm, đăng ký, sử dụng Dịch Vụ;
 • tương tác với Dịch Vụ của Tập Đoàn;
 • đăng ký hoặc tham dự sự kiện của Tập Đoàn;
 • cung cấp Sản Phẩm hoặc dịch vụ của Khách Hàng trên hoặc thông qua Dịch Vụ của Tập Đoàn hoặc các trang web hoặc ứng dụng của Tập Đoàn (hoặc nền tảng tương tự khác do Tập Đoàn cung cấp);
 • liên lạc với Tập Đoàn qua tất cả các phương tiện chính thống như tổng đài chăm sóc Khách Hàng, gọi điện, email;
 • hoàn thành bảng câu hỏi hoặc các phiếu cung cấp thông tin khác;
 • đăng tải nội dung trên các trang web hoặc ứng dụng của Tập Đoàn hoặc nền tảng tương tự.

Tùy thuộc vào việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng có thể cung cấp cho Tập Đoàn các thông tin ví dụ như:

 • tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên lạc tương tự khác;
 • thông tin về tổ chức của Khách Hàng và đầu mối liên hệ của Khách Hàng, chẳng hạn như đồng nghiệp hoặc những người trong tổ chức của Khách Hàng;
 • tên người dùng, bí danh, vai trò và thông tin xác thực và bảo mật khác;
 • nội dung phản hồi, câu hỏi, trao đổi với Tập Đoàn;
 • hình ảnh, giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của Khách Hàng khi Khách Hàng tham dự một sự kiện của Tập Đoàn hoặc sử dụng Dịch Vụ;
 • thông tin liên quan đến danh tính, bao gồm thông tin nhận dạng do chính phủ cấp, quốc tịch;
 • thông tin tài chính và doanh nghiệp; và
 • Số VAT, mã số thuế TNCN và các định danh thuế khác.
 • Thông tin tự động

Chúng tôi chủ yếu thu thập thông tin tự động khi Khách Hàng:

 • tương tác hoặc sử dụng Dịch Vụ (kể cả khi Khách Hàng sử dụng máy tính hoặc thiết bị khác để tương tác với Dịch Vụ);
 • tải nội dung từ Tập Đoàn;
 • mở email hoặc nhấp vào liên kết trong email từ Tập Đoàn; và
 • tương tác hoặc liên lạc với Tập Đoàn.

Ví dụ về các thông tin được Tập Đoàn thu thập tự động:

 • thông tin mạng và kết nối, như địa chỉ giao thức Internet (IP);
 • thông tin về máy tính và thiết bị (ví dụ: thiết bị, ứng dụng, hoặc trình duyệt, plug-in của trình duyệt, hệ điều hành);
 • vị trí của thiết bị hoặc máy tính của Khách Hàng;
 • thông tin xác thực và bảo mật;
 • thông tin tương tác nội dung (ví dụ: nội dung được tải xuống và chi tiết phát lại);
 • nội dung Khách Hàng đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi của trang web và thông tin tương tác trang (như cuộn, nhấp chuột);
 • địa chỉ email và số điện thoại được sử dụng để liên hệ với Tập Đoàn; và
 • thông tin nhận dạng và thông tin có trong cookie.
 • Thông tin từ các nguồn khác

Ví dụ về các thông tin Chúng tôi có được từ các nguồn khác:

 • thông tin tiếp thị, tạo doanh số và tuyển dụng (ví dụ: tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên hệ tương tự khác);
 • thông tin về tương tác của Khách Hàng với Dịch Vụ hoặc sản phẩm của bên thứ ba liên quan đến Dịch Vụ của Tập Đoàn (ví dụ: đăng ký, mua hàng, hỗ trợ và tương tự);
 • kết quả tìm kiếm và liên kết, bao gồm các danh sách dịch vụ được trả tiền (như Liên kết được Tài trợ); và
 • thông tin lịch sử tín dụng.